Algemene Voorwaarden en Privacy

 

 

Algemene voorwaarden:

 

Wij van kozijnenplatform zijn niet aansprakelijk voor de schade die geleden wordt doordat de klant niet gekozen heeft voor de juiste beglazing namelijk letselbeperkend en of doorvalbeschermend glas, zowel binnen als buitenzijde van de kozijnen  waar toegang is en lager is als 900mm van de beloopbare vloer en of doorval beschermend dient te zijn naar lagere etage. Kort gezegd letsel beperkend glas kan bestaan uit gelaagdglas waar de folie tussen 2 glazen de scherven redelijk goed bijeen houdt en tegen doorval beschermd. PS er zijn 2 folies 0,36  mm bijvoorbeeld 33.1 of 44.1 genoemd afhankeliijk groottee oppervlakte glas. ook is er 0,7 dik folie bijvoorbeeld toegepast in 33.2 en 44.2 ( de 2x de 3 en 4 zijn de dubbele glasdiktes en de 2 geld als 2x 0,35 dik folie) wanneer alleen letsel beschermend glas nodig is en geen doorval bescherming zoals als bij beganegrond is gehardglas een beter keuze vanwege dat het 10 sterker is als gewoonglas met beter doorzicht minder kant op thermische breuk betere doorzicht. 

 

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden.

1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door kozijnenplatform.nl
1 2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van kozijnenplatform.nl
1 3 Bijzondere van de voorwaarden van kozijnenplatform.nl afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen.

2 1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2 2 Mondelinge aanbiedingen door kozijnenplatform.nl of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
2 3 Gegevens in drukwerken verstrekt door kozijnenplatform.nl zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden kozijnenplatform.nl niet.

 

Artikel 3: Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van  kozijnenplatform.nl binden de laatste niet, voor zover ze door kozijnenplatform.nl niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 4: Overeenkomst.

4 1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor  kozijnenplatform.nl door zijn schriftelijke bevestiging.
4 2 Elke met kozijnenplatform.nl  aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat kozijnenplatform.nl van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat kozijnenplatform.nl  zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie kozijnenplatform.nl zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
4 3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door kozijnenplatform.nl bij de aanbieding verstrekt, zijn voor  kozijnenplatform.nl niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

 

Artikel 5: Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

5 1 kozijnenplatform.nl aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
5 2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van  kozijnenplatform.nl onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
5 3 Algemene voorwaarden worden slechts door kozijnenplatform.nl aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten.

6 1 Op alle door kozijnenplatform.nl verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met kozijnenplatform.nl zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6 2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven kozijnenplatform.nl zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6 3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd kozijnenplatform.nl zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 7: Leveringstermijnen

7 1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever kozijnenplatform.nl schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor  kozijnenplatform.nl zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
7 2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

Artikel 8: Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

 

Artikel 9: Prijzen.

9 1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
9 2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse  als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
9 3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

 

Artikel 10: Aanbetaling.

kozijnenplatform.nl is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van  kozijnenplatform.nl de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 11: Annuleren.

11 1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door kozijnenplatform.nl reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens  kozijnenplatform.nl gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan kozijnenplatform.nl als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht kozijnenplatform.nl te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
11 2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt kozijnenplatform.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12: Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door kozijnenplatform.nl aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid.

13 1 kozijnenplatform.nl is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
13 2 kozijnenplatform.nl is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van kozijnenplatform.nl of van hen, die door  kozijnenplatform.nl te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
13 3 kozijnenplatform.nl  zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf  en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
13 4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van kozijnenplatform.nl.

 

Artikel 14: Garantie.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp. importeurs of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

Artikel 15: Materialen.

15 1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
15 2 Goederen die kozijnenplatform.nl tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.
15 3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door kozijnenplatform.nl doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

 

Artikel 16: Verplichtingen van de opdrachtgever.

16 1 De opdrachtgever zorgt ervoor datkozijnenplatform.nl  tijdig kan beschikken;
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van kozijnenplatform.nl ;
b. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen;
c. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
d. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
16 2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
16 3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
16 4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Droomhuis.Nu voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 17: Reclame.

17 1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, kozijnenplatform.nl terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering  kozijnenplatform.nl wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17 2 kozijnenplatform.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
17 3 Indien de reclame naar het oordeel van kozijnenplatform.nl juist is, zal kozijnenplatform.nl hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 18: Meer en minderwerk.

18 1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
18 2 Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
18 3 Door kozijnenplatform.nl te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 19: Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt kozijnenplatform.nl om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door kozijnenplatform.nl gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 20: Wijziging van de opdracht.

20 1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
20 2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan kozijnenplatform.nl ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
20 3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door kozijnenplatform.nl buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 21: Overmacht

21 1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar kozijnenplatform.nl of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van kozijnenplatform.nl, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van kozijnenplatform.nl , dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor kozijnenplatform.nl overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
21 2 kozijnenplatform.nl is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 22: Wijziging van de opdracht

22 1 Zolang  kozijnenplatform.nl geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van kozijnenplatform.nl.
22 2 kozijnenplatform.nl heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
22 3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 23: Oplevering.

23 1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Droomhuis.Nu dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.
23 2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke kozijnenplatform.nl niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel "Overmacht" geregeld.

 

Artikel 24: Wanprestatie en ontbinding.

24 1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal kozijnenplatform.nl ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
24 2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. kozijnenplatform.nl heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
24 3 kozijnenplatform.nl is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door kozijnenplatform.nl reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van kozijnenplatform.nl op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 25: Betaling.

25 1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
25 2 kozijnenplatform.nl is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
25 3 kozijnenplatform.nl is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25 4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke Osten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II danwel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat kozijnenplatform.nl zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 26: Toepasselijk recht.

Op alle door kozijnenplatform.nl gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 27 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van kozijnenplatform.nl, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

 

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-2-2019.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Ook geven wij  informatie door aan andere partijen om online een betere service te kunnen verlenen, denk aan Google Analytics. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van (kunnen) uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

We houden onze klanten op de hoogte van bestaande en nieuwe producten/diensten en doen hier eventueel een aanbieding voor. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Contactformulieren en e-mail

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. Onze website maakt gebruik van tracking cookies om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen voor producten of diensten. We plaatsen daarnaast functionele cookies om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van o.a. Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Via uw browserinstellingen kunt u geplaatste cookies eenvoudig verwijderen. Houd er rekening mee dat de website niet optimaal werkt. Let er ook op dat u de instellingen apart voor elke browser en device die u gebruikt, aanpast.

Bewaarperiode

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af het doel waarvoor wij ze verzamelen en gebruiken. Het is mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens langer bewaren als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om de veiligheid te verzekeren en fraude te voorkomen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 63630297. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleert u daarom regelmatig deze verklaring.